Informal portrait of Chien-shiung Wu

Informal portrait of Chien-shiung Wu., Credit Line: AIP Emilio Segrè Visual Archives, Segrè Collection
Abstract/Description: Informal portrait of Chien-shiung Wu.
Subject(s): Full-face
Women in science
Portraits
Wu, C. S. (Chien-shiung), 1912-1997
Credit Line: AIP Emilio Segrè Visual Archives, Segrè Collection
Catalog ID: Wu Chien-shiung B8