Informal portrait of Chien-shiung Wu

Informal portrait of Chien-shiung Wu, Credit Line: AIP Emilio Segrè Visual Archives, Segrè Collection
Abstract/Description: Informal portrait of Chien-shiung Wu
Subject(s): Women in science
Portraits
Wu, C. S. (Chien-shiung), 1912-1997
Credit Line: AIP Emilio Segrè Visual Archives, Segrè Collection
Catalog ID: Wu Chien-shiung B10