Emelyanov, Novikov, and Molotov in Vienna

L to R: Vasily Emelyanov, Kirill Novikov, Vyacheslav Molotov at the Fourth Regular Session of the General Conference of the International Atomic Energy Agency, the Hofburg, Vienna, Austria., Credit Line: International Atomic Energy Agency (IAEA), courtesy AIP Emilio Segrè Visual Archives
Abstract/Description: L to R: Vasily Emelyanov, Kirill Novikov, Vyacheslav Molotov at the Fourth Regular Session of the General Conference of the International Atomic Energy Agency, the Hofburg, Vienna, Austria.
Subject(s): Conversation
Suits (Clothing)
Portraits, Group
Vienna (Austria)
Emelʹi︠a︡nov, V. S. (Vasiliĭ Semenovich), 1901-
Molotov, Vyacheslav Mikhaylovich
Date Created: September 20, 1960
Credit Line: International Atomic Energy Agency (IAEA), courtesy AIP Emilio Segrè Visual Archives
Catalog ID: Emelyanov Vasily C2